About Me

Ονομάζομαι Πάρης Κάσινος και είμαι Ψυχαναλυτής/Ψυχοθεραπευτής (Certified Psychoanalyst). Ζώ και εργάζομαι ιδιωτικά στη Λεμεσό. Έχω αποφοιτήσει απο τις Ψυχαναλυτικές Σχολές BGSP (Boston Graduate School of Psychoanalysis) της Βοστώνης και ACAP (Academy of Clinical and Applied Psychoanalysis) του New Jersey, οι οποίες ακολουθούν τις θεωρίες του Dr. Hyman Spotnitz, ιδρυτή της σχολής Modern Psychoanalysis. Εργαζομαί σε προσωπικές συνεδρίες με ενήλικες. Έχω εκπαιδευτεί σε θεραπείες ανθρώπων που υποφέρουν από κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού, υπαρξιακά ζητήματα, διαταραχές ύπνου, φοβίες, εμμονές, ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, ψυχοσωματικές διαταραχές και άνθρωποι που είναι συγχυσμένοι και κατέληξαν σε αδιέξοδα στη ζωή τους. Η ψυχανάλυση έχει την δυνατότητα να διευρύνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας και σαν αποτέλεσμα να βιώνουμε τη ζωή με ένα καλύτερο, πιο υγιές, πιο ευτυχισμένο και πιο ώριμο τρόπο. Επίσης έχω εκπαιδευτεί σε θεραπείες ανθρώπων που υποφέρουν από μανιο-κατάθλιψη, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές.

Είμαι πλήρες εγγεγραμμένο μέλος στον ΠΣΨΘ (Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών) και στο SMP (Society of Modern Psychoanalysts)

Η ψυχανάλυση μεταμόρφωσε την ζωή μου, εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτός είναι και ο σιωπηλός μου στόχος στις θεραπείες με τους αναλυόμενους. Δια μέσου της θεραπευτικής σχέσης με τον ψυχαναλυτή η ψυχανάλυση έχει ως στόχο να βοηθήσει τον αναλυόμενο μέσω του λόγου να φτάσει σε σημεία εσωτερικής κατανόησης που τελικά θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει  προβλήματα που τον κρατούν μακριά από την επίτευξη των στόχων του.  Πολύ συχνά σε συζητήσεις με διάφορα άτομα δέχομαι το ερώτημα γιατί κάποιος να επιλέξει την θεραπεία της ψυχανάλυσης από άλλες θεραπείες που επικεντρώνονται στο πρόβλημα και δίνουν άμμεσα τις απαντήσεις που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που κατά την άποψη μου σαν απάντηση στην ερώτηση που μου κάνουν παρουσιάζεται ιδανική. Η παροιμία λέει, «Δώσε σε κάποιον ένα ψάρι και θα έχει φαγητό για μια μέρα. Δίδαξε τον πώς να ψαρεύει και θα έχει φαγητό για μια ζωή» Κάτι παρόμοιο επιδιώκει η ψυχανάλυση. Ο ψυχαναλυτής ακολουθέι τον αναλυόμενο οπουδήποτε αυτός θέλει να πάει. Το σύμπτωμα είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της εικόνας, οι ασυνείδητες δυναμικές και συγκρούσεις οι οποίες αρχικά δημιούργησαν το σύμπτωμα εχουν την μεγαλύτερη σημασία. Η ιδέα στην ψυχανάλυση είναι ο αναλυόμενος να τα λέει όλα, to Just Say Everything.

My name is Paris Kassinos. I am a Certified Psychoanalyst and I live in Limassol, Cyprus where I have a private practice. I have graduated from the psychoanalytic schools of BGSP (Boston Graduate School of Psychoanalysis) in Boston, USA, and ACAP (Academy of Clinical and Applied Psychoanalysis) in New Jersey, USA, both of which follow the theories and techniques of Dr. Hyman Spotnitz, founder of Modern Psychoanalysis. I work in individual sessions with adults. I have been trained to treat people who suffer with depression, anxiety disorders, panic attacks, existential issues, sleep disorders, phobias, obsessions, obsessive compulsive disorders, psychosomatic disorders and people who are confused and reached a stalemate in their life. Psychoanalysis has the ability to broaden are thoughts and feelings and eventually experience life in a better, healthier, happier and more mature way.  I have also been trained to work with people suffering from manic-depression, borderline personality disorder, schizophrenia and other psychotic disorders.

I am a registered full member in PAP (Pancyprian Association for Psychotherapists) and in SMP (Society of Modern Psychoanalysts)

Psychoanalysis has transformed my life, internally and externally.  This is also my silent target in my work with analysands. Through the therapeutic relationship with the psychoanalyst, psychoanalysis has as a target to help the analysand, through talking, to reach an internal understanding that would help him to surpass obstacles that keep him away from reaching his life goals. Often in conversations with friends I’m asked why should someone choose the psychoanalytic therapy from other forms of therapy that focus exclusively on the presenting problem. There is an old Chinese proverb that I believe suits perfectly as an answer to this question. It goes, “Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man how to fish and you feed him for a lifetime.” Something similar psychoanalysis aims for. The psychoanalyst follows the analysand wherever he wishes to go. The symptom is usually a small part of the picture; the unconscious dynamics and conflicts that caused the symptom in the first place is what is all about. The idea in psychoanalysis is to Just Say Everything.